آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام               

یکی از مفیدترین راههای تشویق پژوهشگران و متخصصان ،ایجاد فضای مناسب جهت ارائه نتایج تحقیقات علمی و دستاوردهای صنعتی و تبادل نظر و بوجود آوردن ارتباط قوی تر و واقعی تر بین صنعت و دانشگاه، برگزاری کنفرانسهای علمی است. برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد که یکی از دانشگاههای رو به توسعه ایران به شمار می رود، مایه افتخاراست که با برگزاری یکی از بزرگترین کنفرانس های علمی کشور در راستای افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه از یک سو و توسعه همکاریهای علمی با سایر مراکز  علمی کشور و جهان از سوی دیگر نقش مهمی را ایفا کند. دنبال نمودن نتایج حاصل از کنفرانس علمی و نزدیکتر نمودن نظرات پژوهشگران ومتخصصان دانشگاهی و صنعتی در جهت بهره برداری بهینه از نتایج پژوهشهای انجام شده با توجه به نیازهای صنایع از اهداف نقشی داشته باشیم.

محور های کلی کنفرانس عبارتند از:
  • قدرت
  •  کنترل
  • الکترونیک
  • مخابرات
  • مکاترونیک
  • مهندسی پزشکی
  • کامپیوتر,IT
  • آموزش مجازی
دبیرخانه کنفرانس
آدرس دبیر خانه:
استان خراسان رضوی
 شهرستان گناباد 
میدان بسیج
بلوار دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی

صندوق پستی: 29-96916

شماره تماس دبیرخانه :
051-57258462


آخرین تاریخ دریافت چکیده و متن کامل مقالات

31 اردیبهشت ماه 94

اعلام نتایج داوری 

20 تیر ماه 94

:تاریخ برگزاری کنفرانس

  28 و 29 مرداد ماه 1394

 
 

تا همایش ...

168
برگزار کنندگان
حامیان