راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات
ثبت رزومه علمی
الگوی تهیه پاورپوئینت ارائه
الگوی تهیه پوستر
ارسال پوستر
برنامه زمان بندی
درخواست ارسال گواهینامه
صفحه اصلی > کمیته علمی کنفرانس و داوری مقالات
.: کمیته علمی کنفرانس و داوری مقالات

 کمیته علمی و داوری مقالات هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

ردیف

نام ونام خانوادگی

میزان تحصیلات

مدرک تخصصی

سمت در همایش

عضو هئیت علمی دانشگاه

1

فریدون شعبانی نیا

دکترا

کنترل

عضو کمیته علمی

دانشگاه شیراز

2

علی خاکی صدیق

دکترا

کنترل

عضو کمیته علمی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

3

علی اکبر جلالی

دکترا

کنترل

عضو کمیته علمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

4

علی وحیدیان کامیاد

دکترا

کنترل

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی گناباد

5

علی بنایی

دکترا

مخابرات

عضو کمیته علمی

دانشگاه صنعتی شریف

6

ناصر پریز

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

7

حمیدپوررضا

دکترا

کامپیوتر

عضو کمیته علمی

دانشگاه فردوسی مشهد

8

حمیدخالوزاده

دکترا

کنترل

عضو کمیته علمی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

9

محمدعلی خلیل زاده

دکترا

مهندسی پزشکی

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزد اسلامی مشهد

10

مسعود راحتی قوچانی

دکترا

مخابرات

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزد اسلامی مشهد

11

مجتبی روحانی

دکترا

کنترل

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی گناباد

12

آصف زارع

دکترا

کنترل

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی گناباد

13

جواد ساده

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه فردوسی مشهد

14

رامین شقاقی

دکترا

مخابرات

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

15

فرید شیخ الاسلام

دکترا

کنترل

عضو کمیته علمی

دانشگاه صنعتی اصفهان

16

منصور شیخان

دکترا

مخابرات

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

17

آصف پور معصومی

دکترا

 

عضو کمیته علمی

دانشگاه فردوسی مشهد

18

هادی صدوقی یزدی

دکترا

کامپیوتر

عضو کمیته علمی

دانشگاه فردوسی مشهد

19

نیما طبری

دکترا

کنترل

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

20

محسن عشوریان

دکترا

مخابرات

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی  شهر مجلسی

21

مصطفی عیدیانی

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه غیر انتفاعی خراسان

22

علیرضا فاتحی

دکترا

کنترل

عضو کمیته علمی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

23

محسن فرشاد

دکترا

کنترل

عضو کمیته علمی

دانشگاه بیرجند

24

لطفی زاده

دکترا

مخابرات

عضو کمیته علمی

تربیت مدرس

25

کمال محامدپور

دکترا

مخابرات

عضو کمیته علمی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

26

ناصر معصومی

دکترا

الکترونیک

عضو کمیته علمی

دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه تهران

27

ناصر مقدسی

دکترا

مخابرات

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

28

ناصر مهرشاد

دکترا

مهندسی پزشکی

عضو کمیته علمی

دانشگاه  بیرجند

29

بابک نجار اعرابی

دکترا

کنترل

عضو کمیته علمی

دانشگاه تهران

30

 محمدباقر نقینی سیستانی

دکترا

کنترل

عضو کمیته علمی

دانشگاه فردوسی مشهد

31

مهدی یعقوبی

دکترا

کنترل

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

32

بابک حقیقی

دکترا

فیزیک

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

33

محمد موسوی انزهائی

دکترا

کنترل

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

34

سعید بلوچیان

دکترا

کنترل

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

35

علیرضا حسین زاده

دکترا

آمار

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

36

سپهر سلطانی

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

37

حمید رضا غفاریان جم

دکترا

مکانیک

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

38

مهدی معارف دوست

دکترا

مکانیک

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

39

محمد رضا تمامگر

دکترا

ریاضیات و کاربردها

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

40

محمد طباطبایی

دکترا

کنترل

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

41

حاجی پور

دکترا

کنترل

عضو کمیته علمی

دانشگاه حکیم سبزواری

42

هادی چهکندی نژاد

دکترا

کنترل

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

43

نرگس شفاعی

دانشجوی دکترا

کنترل

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

44

جواد مشایخی فرد

دکترا

کنترل

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

45

مجید ابن علی

دکترا

الکترونیک

عضو کمیته علمی

دانشگاه شهرکرد

46

غلامرضا اکبری زاده

دکترا

الکترونیک

عضو کمیته علمی

دانشگاه شهید چمران اهواز

47

کریم انصاری اصل

دکترا

الکترونیک

عضو کمیته علمی

دانشگاه شهید چمران اهواز

48

محسن جلالی

دکترا

الکترونیک

عضو کمیته علمی

دانشگاه شاهد

49

ابوالفضل چمن مطلق

دکترا

الکترونیک

عضو کمیته علمی

دانشگاه امام حسین

50

محمد رزاقی

دکترا

الکترونیک

عضو کمیته علمی

دانشگاه کردستان

51

سید محمد رضوی

دکترا

الکترونیک

عضو کمیته علمی

دانشگاه بیرجند

52

هاشم زارع حسینی

دکترا

الکترونیک

عضو کمیته علمی

Westminster College

53

محمد سروش

دکترا

الکترونیک

عضو کمیته علمی

دانشگاه شهید چمران اهواز

54

پیمان شهبازیان

دکترا

الکترونیک

عضو کمیته علمی

دانشگاه صنعت نفت

55

یوسف صیفی کاویان

دکترا

الکترونیک

عضو کمیته علمی

دانشگاه شهید چمران اهواز

56

سید حمید ظهیری

دکترا

الکترونیک

عضو کمیته علمی

دانشگاه بیرجند

57

کامبیز عابدی

دکترا

الکترونیک

عضو کمیته علمی

دانشگاه شهید بهشتی تهران

58

ابراهیم فرشیدی

دکترا

الکترونیک

عضو کمیته علمی

دانشگاه شهید چمران اهواز

59

هومان کعبی

دکترا

الکترونیک

عضو کمیته علمی

دانشگاه شهید چمران اهواز

60

عبدالنبی کوثریان

دکترا

الکترونیک

عضو کمیته علمی

دانشگاه شهید چمران اهواز

61

سعید گل محمدی

دکترا

الکترونیک

عضو کمیته علمی

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

62

مجتبی گندمکار

دکترا

الکترونیک

عضو کمیته علمی

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

63

محمد علی منصوری بیرجندی

دکترا

الکترونیک

عضو کمیته علمی

دانشگاه سیستان بلوچستان

64

علی میر دریکوندی

دکترا

الکترونیک

عضو کمیته علمی

دانشگاه لرستان

65

حسین آذرین فر

دانشجوی دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه بیرجند

66

محمد ابراهیمیان بیدختی

دانشجوی دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه حکیم سبزواری

67

سید مهدی اسلامی

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

68

محسن اصیلی

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه صنعتی شاهرود

69

هادی افکار

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه بیرجند

70

کوروش انصاری

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

71

ابراهیم بابائی

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه تبریز

72

علی بهیانفر

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه بیرجند

73

جواد پورحسین

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

74

مهرداد جعفر بلند

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

75

امیر حسن نیا

مهندس

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه صنعتی شاهرود

76

مهدی حسن نیا خیبری

دانشجوی دکتری

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه غیر انتفاعی پارس رضوی

77

مجید حسینا

فوق لیسانس

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه بیرجند

78

مرتضی حیدری

فوق لیسانس

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه بیرجند

79

سید علی حسینی

دانشجوی دکتری

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

80

حبیب رجبی مشهدی

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه فردوسی مشهد

81

مصطفی رجبی مشهدی

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

شرکت برق خراسان رضوی

82

علی حشمتی

مهندس

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه بیرجند

83

مرتضی حیدری

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

84

مسعود رحیمیان

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه صنعتی شاهرود

85

امین رنجبران

دانشجوی دکتری

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

86

رضا کیانی نژاد

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه شهید چمران اهواز

87

کاظم زارع

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه تبریز

88

علی اکبر خزاعی

دکترا

مخابرات

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاداسلامی مشهد

89

جواد روحانی

دانشجوی دکتری

مخابرات

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی گناباد

90

محمد علی شمسی نژاد

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه بیرجند

91

عباس صابری نوقابی

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

92

مهرداد طرفدار حق

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه تبریز

93

محمود عبادیان

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه بیرجند

94

رضا غنی زاده

فوق لیسانس

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه بیرجند

95

حمید فلقی

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه بیرجند

96

غلامرضا کامیاب

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

97

سعید گلدانی

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه بیرجند

98

حمید نجفی

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه بیرجند

99

سجاد نجفی

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

100

ناصر هاشم نیا

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه صنعتی شریف

101

مهدی هدایتی

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

102

حامد گرگین پور

دکترا

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه صنعتی شریف

103

احمد یعقوبی

مهندس

قدرت

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

104

سعید شعرباف تبریزی

دکترا

مخابرات

عضو کمیته علمی

دانشگاه امام رضا

105

جلیل شیرازی

دکترا

مخابرات

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

106

محسن کریمان

دانشجوی دکتری

مخابرات

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

107

علیرضا محمدی عنبران

دکترا

مخابرات

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

108

حمید طباطبایی

دکترا

مخابرات

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

109

فرسی

دکترا

مخابرات

عضو کمیته علمی

دانشگاه بیرجند

110

رضا قاضی زاده

دکترا

مخابرات

عضو کمیته علمی

دانشگاه بیرجند

111

پیمان گلی

دکترا

مخابرات

عضو کمیته علمی

دانشگاه غیر انتفاعی خاوران

112

مجتبی محمدپور

دکترا

مخابرات

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

113

سید مجید مزینانی

دکترا

مخابرات

عضو کمیته علمی

دانشگاه امام رضا

114

علی هاشمی

دکترا

مخابرات

عضو کمیته علمی

دانشگاه آزاد اسلامی  شهر مجلسی

115

منیره هوشمند

دکترا

مخابرات

عضو کمیته علمی

دانشگاه امام رضا

116

سید علی احمدی

دکترا

 

عضو کمیته علمی

دانشگاه بیرجند

117

هادی اسماعیلی

فوق لیسانس

 کامپیوتر

عضو کمیته علمی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

118

کبری اطمینانی

دکترا

کامپیوتر

عضو کمیته علمی

دانشگاه فردوسی مشهد

119

بهشید بهکمال

دکترا

 

عضو کمیته علمی

دانشگاه فردوسی مشهد

120
محمد انصاری دکترا برق قدرت عضو کمیته علمی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
121
حسن مسلمی مهندس مخابرات عضو کمیته علمی مجتمع آموزش عالی اسفراین
122 تقی جاودانی گندمانی دکترا کامپیوتر- نرم افزار عضوکمیته علمی دانشگاه آزاد اسلامی بروجن
123 غلامرضا محمددادی دانشجو دکترا برق کنترل عضو کمیته علمی دانشگاه آزاد اسلامی گناباد