صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم


تاریخ برگزاری کنفرانس

12 و 13 شهریور 1393

آخرین مهلت ارسال مقاله

15 مرداد ماه 93
توجه:
با توجه به اینکه کتاب کنفرانس قبل از برگزاری تهیه می شود، مهلت فوق به هیچ وجه تمدید نمی گردد.