صفحه اصلی > کمیته اجرایی
.: کمیته اجرایی نام و نام خانوادگی

 مسئولیت در کنفرانس

 عکس

 دکتر سید حسین مجتبوی

رئیس کنفرانس و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گناباد

 

 سیدسعید حسینی

دبیر کنفرانس

 

 آقای زارعی

فائم مقام دبیر کنفرانس

 

 آقای موسوی چلک

دبیر کمیته علمی

 

 دکتر مجتبی حسن زاده

دبیر  هماهنگی و معاون پژوهشی و فناو...

 

 ولی الله فرصتی

دبیر کمیته پشتیبانی

 

مجتبی حسین نژاد مسئول دبیرخانه  

 ناصر یعقوبی

دبیر کمیته اسکان و رفاه

 

علی بربار عضو کمیته اجرایی  
حسن ابراهیمی عضو کمیته پشتیبانی  
مهندس رجبی دبیر کمیته انفورماتیک  
خانم نعیمی مسئول کمیته پذیرش  
مهندس افشاری مسئول ارتباط با صنعت  
محمدحمید مروی شهری مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی  
سید حسین آقایی مسئول حراست