صفحه اصلی > ساختار محتوایی مقالات
.: ساختار محتوایی مقالات

کلیه مقالات ارسالی باید مبتنی بر ساختار محتوایی زیر باشد:

1- ارائه تحلیل وضعیت موجود با توجه به موضوع مقاله الزامیست.
2- بر مبنای تحلیل وضعیت موجود سیاستهای متناسب برای برنامه ششم توسعه کشور پیشنهاد  گردد.
3- احکام پیشنهادی بر مبنای سیاستهای طرح شده ارائه گردد.