صفحه اصلی > هزینه های کنفرانس
.: هزینه های کنفرانس

هزینه های کنفرانس به شرح زیر می باشد :

  •  هزینه ثبت نام برای افرادی که مقاله آنها پذیرش شده و نفر اول مقاله بوده و ارائه: 100000 تومان.
  •  هزینه ثبت نام برای دانشجویان گناباد که مقاله آنها پذیرش شده و نام دانشگاه آزاد اسلامی گناباد در مقاله قید شده است و نفر اول مقاله بوده و ارائه: 50000 تومان.
  • هزینه ثبت نام برای افرادی که مقاله آنها پذیرش شده و نفر دوم مقاله بوده و ارائه: 100000 تومان.
  • هزینه ثبت نام برای افرادی که مقاله آنها پذیرش شده و نفر دوم به بعد مقاله بوده ارائه نداشته و همراهی نفر اول: 50000 تومان.
  • هزینه ثبت نام برای افرادی که بیش از یک مقاله پذیرش شده به ازای هر مقاله علاوه بر مقاله اصلی هزینه 50000 تومان می باشد.توجه شود که پکیج کنفرانس به ازای هر تعداد مقاله فقط یک مورد می باشد.
  • هزینه ثبت نام برای افراد به صورت آزاد 100000 تومان.
  • هزینه واریزی جهت دو روز اسکان 6 وعده غذایی، پذیرایی و پکیج کنفرانس می باشد.
  • شماره حساب سیبا بانک ملی: 0105984179003 به نام: صندوق پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گناباد.
           IR54 0170 0000 0010 5984 1790 03  شناسه شبا.
  • درصورت وجود هرگونه سوال با شماره 05337259825 دبیر خانه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران تماس حاصل فرمایید.