صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

سومین کنفرانس
مددکاری اجتماعی ایران

با عنوان

امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه



دانشگاه آزاد اسلامی گناباد


12 و 13 شهریور 93